STAF PENGAJAR

Ns. Suwanto, S.Kep., M.Adm.Kes

Andik

Andik Supriyatno, SE., MM

Rafli

Muhammad Rafli Aidillah, SKM., M.K.M.

Dr. Muksin, S.Kep., M.Adm.Kes

Henry

Muhammad Henry Gunawan, S.Pd., M.Pd

Nur Asiza, S.KM.,M. Adm.Kes

Dwi ida

Dwi Ida Puspita Sari, S.Kep., M.Kes (MARS)

Arni

Sumarni, S.KM., M.Kes (MARS)

ulia

Ulia Fitri, S.Kep.,M.Kes